కరోనా సమయంలో అనారోగ్యం తో ఉండి పని లేక ఇబ్బంది పడ్తున్న కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్న స్పూర్తి ఫౌండేషన్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు…

Add a Comment

Your email address will not be published.